Aktualności

20 lutego 2019

2.1 Otoczenie biznesu / 2.1.2 Profesjonalizacja usług biznesowych (4)

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi, działające jako Instytucja Pośrednicząca, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działania II.1: Otoczenie biznesu, Poddziałania II.1.2: Profesjonalizacja usług biznesowych.
20 lutego 2019

7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej (3)

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego z siedzibą w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, jako Instytucja Organizująca Nabór (ION) wzywa do złożenia wniosku o dofinasowanie w ramach Regionalnego...
20 lutego 2019

1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP / 1.5.2 Rozwój produktów i usług w MŚP – ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej (Schemat A: Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP) z wyłączeniem mikroprzedsiębiorstw działających do 2 lat

Celem konkursu jest wyłonienie projektów, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celów RPO WD oraz celów Działania 1.5 określonych w SZOOP RPO WD, do których należy w szczególności podniesienie innowacyjności przedsiębiorstw poprzez...
20 lutego 2019

9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego (125)

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr 6/2019 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania - Fundusz Biebrzański Cel główny 3: Wzrost aktywności, integracji społecznej i...