Twój Cel-PRACA – kompleksowy program aktywizacji osób bezrobotnych z subregionu ełckiego

Wsparcie osób bezrobotnych i biernych zawodow w powiecie elckim

1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe / 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 (22)

3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska / 3.3.1 Inwestycje w obszarze transportu miejskiego (3)