Aktualności

16 lutego 2018

2.5 Skuteczna pomoc społeczna (12)

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ogłasza konkurs nr POWR.02.05.00-IP.03-00-017/18 „Opracowanie narzędzia do programowania strategicznego w obszarze przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu na...
15 lutego 2018

4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe / 4.1.2 Regionalne agendy naukowo-badawcze (2)

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 4.1.2 „Regionalne agendy naukowo - badawcze ”, IV oś priorytetowa: „Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój...
15 lutego 2018

Aktywność

15 lutego 2018

8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego / 8.4.1 Godzenie życia zawodowego i prywatnego – konkursy horyzontalne (3)

Nabór wniosków na projekty na rzecz aktywizacji zawodowej osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 poprzez tworzenie i rozwijanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz pokrywanie kosztów...