Aktualności

29 września 2017

1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe / 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji – KONKURS III

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe Poddziałania 1.6.2 Sieci...
29 września 2017

4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe / 4.1.1 Strategiczne programy badawcze dla gospodarki (1)

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU oraz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłaszają konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia BRIK, Poddziałanie 4.1.1 „Strategiczne programy badawcze dla gospodarki”, IV oś priorytetowa: „Zwiększenie potencjału...
29 września 2017

1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych / 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej – KONKURS III

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej działając jako Instytucja Organizująca Konkurs (IOK), na podstawie Umowy POIiŚ nr 1 MG-NFOŚiGW/2014 w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiskona lata 2014-2020 zawartej w dniu 18 grudnia 2014 r., ogłasza konkurs...
29 września 2017

1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu KONKURS III

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu