Aktualności

30 sierpnia 2017

8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy / 8.3.5 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT AKO (2)

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 oraz Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska jako Instytucja Pośrednicząca dla realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji...
30 sierpnia 2017

2.1 Otoczenie biznesu / 2.1.2 Profesjonalizacja usług biznesowych (1)

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi, działające jako Instytucja Pośrednicząca, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działania II.1: Otoczenie biznesu, Poddziałania II.1.2: Profesjonalizacja usług biznesowych.
30 sierpnia 2017

1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw (2)

Nabór nr. RPMA.01.02.00-IP.01-14-068/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Działania 1.2 Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw, typ projektów: Tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego.
30 sierpnia 2017

Droga do zatrudnienia (1)