Aktualności

16 sierpnia 2017

8.6 Wsparcie na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej / 8.6.1 Realizacja programów przekwalifikowania pracowników i wsparcie dla pracodawców (2)

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy, Działanie 8.6 Wsparcie na...
16 sierpnia 2017

10.2 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw / 10.2.2 Wdrożenie programów typu outplacement (2)

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego ogłasza konkurs nr RPLD.10.02.02-IZ.00-10-002/17 na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach ramach Osi Priorytetowej X „Adaptacyjność pracowników i...
16 sierpnia 2017

1.2 Sektorowe programy B+R INNOSBZ (1)

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJUogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R”, I oś priorytetowa: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014...
16 sierpnia 2017

„Aktywni na start”