Słoneczna Kraina- żłobek

Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych w ramach konkursu POWR.01.01.02-IP.21-18-005/17

7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym (2)

Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie brzeskim (III).