Aktywizacja zawodowa osób nieaktywnych zawodowo Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (13)

10.1 Rozwój kształcenia ogólnego / 10.1.4 Małopolska chmura edukacyjna (2)

9.1 Aktywna integracja (RPO Małopolskiego) / 9.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe (1)

9.2 Usługi społeczne i zdrowotne / 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie (1)