8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego / 8.5.4 Kształcenie ustawiczne – ZIT – Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU

1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwach / 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa – JOB

1.2 Innowacyjne firmy / 1.2.1 Działalność B+R przedsiębiorstw (1)

8.1 Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego / 8.1.1 Zwiększanie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3. Konkurs dedykowany OSI – obszary funkcjonalne miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze