7.1 Rozwój działań aktywnej integracji (3)

10.7 Aktywne i zdrowe starzenie się – profilaktyka raka jelita grubego

11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie / 11.1.2 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji – projekt ZIT Olsztyn

1.4.1 Promocja gospodarcza regionu – Schemat B