Wsparcie w BIZNESwomen-starcie

Fabryka Szans – rozwijamy przedsiębiorczość

8.3 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (1)

Dobry start w przedsiębiorczość