Aktualności

16 listopada 2016

3.2 Instrumenty kapitałowe

AKTUALNY data naboru wniosków od 16.11.2016 do 23.11.2016 Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie ogłasza nabór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Osi Priorytetowej 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działania 3.2 Instrumenty kapitałowe, Regionalnego Programu Operacy..
16 listopada 2016

4.2 Termomodernizacja budynków / 4.2.3 Termomodernizacja budynków w oparciu o zastosowanie instrumentów finansowych

Zakończony 9.11.2016 IP dokonała w trybie pozakonkursowym wyboru do dofinansowania Projektu pn. „Instrumenty Finansowe dla rozwoju województwa łódzkiego” na podstawie wniosku o dofinansowanie złożonego w odpowiedzi na Wezwanie przyjęte Uchwałą Nr 1318/16 z dnia 26 października 2016 r. Zarządu Woj..
16 listopada 2016

6.5 Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych (2)

PLANOWANY data naboru wniosków od 19.12.2016 do 19.01.2017 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym. Przedmiotem konkursu są projekty, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WZ 2014-2020, Oś prioryte..
16 listopada 2016

5.2 Transport kolejowy (RPO Wielkopolskiego) / 5.2.1 Modernizacja regionalnego układu kolejowego oraz poprawa stanu infrastruktury dworcowej

PLANOWANY data naboru wniosków od 17.11.2016 do 30.11.2016 Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) 16.11.2016 r. ogłasza nabór wniosku w trybie pozakonkursowym nr RPWP.05.02.01-IZ-00-30-001/..