Aktualności

25 kwietnia 2016

1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe / 1.2.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy (Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (1)

PLANOWANY data naboru wniosków od 30.05.2016 do 08.06.2016 Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; Oś Priorytetowa 1 Osoby młode na rynku pracy. Działanie..
22 kwietnia 2016

6.1 Aktywna integracja / 6.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa (1)

PLANOWANY data naboru wniosków od 23.05.2016 do 20.06.2016 Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego 2014-2020 – Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 6.1.2 Aktywizacja Społeczno-Zawodowa,..
22 kwietnia 2016

1.2 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach / 1.2.2 Bon na usługi badawcze (1)

PLANOWANY data naboru wniosków od 23.05.2016 do 10.06.2016 Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Region..
20 kwietnia 2016

6.2 Rozwój gospodarki turystycznej / 6.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej

PLANOWANY data naboru wniosków od 23.05.2016 do 03.06.2016 Urząd Marszałkowski Województwa łódzkiego ogłasza Konkurs dla naboru nr RPLD.06.02.01-IZ.00-10-001/16 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działania VI.2 Roz..