Aktualności

29 kwietnia 2016

9.1 Aktywna integracja (RPO Dolnośląskiego) / 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne (2)

PLANOWANY data naboru wniosków od 03.06.2016 do 01.07.2016 Nabór wniosków na projekty na rzecz integracji społeczno – zawodowej z elementami usług specjalistycznego poradnictwa (prawnego, rodzinnego, psychologicznego) dla osób przebywających w Zakładach Poprawczych, Schroniskach dla Nieletnic..
29 kwietnia 2016

9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu (1)

PLANOWANY data naboru wniosków od 30.05.2016 do 13.06.2016 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłasza konkurs nr RPMA.09.01.00-IP.01-14-018/16 w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wy..
29 kwietnia 2016

4.1 Odnawialne źródła energii (OZE)

PLANOWANY data naboru wniosków od 30.05.2016 do 26.09.2016 Nabór w ramach Działania 4.1 Odnawialne źródła energii - typ projektów „Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Infor..
28 kwietnia 2016

1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw / 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (2)

PLANOWANY data naboru wniosków od 01.06.2016 do 30.12.2016 NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w ramach..