Aktualności

3 sierpnia 2018

Usługi zdrowotne, w tym specjalistyczne usługi z zakresu ginekologii i urologii dla osób niepełnosprawnych, niesamodzielnych i zależnych w województwie śląskim

1 sierpnia 2018

1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw / 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Konkurs 5/1.1.1/2018

PLANOWANY data naboru wniosków od 03.09.2018 do 30.11.2018 NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa ”, I oś priorytetowa: „Wsparcie prowadzenia prac B+R ..
1 sierpnia 2018

8.5 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw MŚP w regionie / 8.5.2 Wsparcie outplacementowe (2)

PLANOWANY data naboru wniosków od 31.08.2018 do 28.09.2018 Instytucja Pośrednicząca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym, w ramach Poddziałania 8.5.2 Wsparcie outplacementowe, Działania 8.5..
1 sierpnia 2018

1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych / 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej KONKURS IV

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej działając jako Instytucja Organizująca Konkurs (IOK), na podstawie Umowy POIiŚ nr 1 MG-NFOŚiGW/2014 w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 zawartej w dniu 18 grudnia 2014 r., ogłasza...