Aktualności

31 lipca 2018

10.3 Doskonalenie zawodowe / 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów (4)

Przedmiotem konkursu nr RPMA.10.03.01-IP.01-14-073/18 jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia uczniów szkół i placówek oświatowych kształcenia zawodowego.Głównym celem działań w zakresie kształcenia zawodowego jest wzrost jego efektywności i skuteczności, tak aby...
31 lipca 2018

11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym / 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe. Konkurs nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-002/18

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014−2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów, w ramach Działania 11.2 Ułatwienie dostępu do...
31 lipca 2018

6.1 Infrastruktura kultury / 6.1.2 Instytucje kultury – gmina Ryn. Nabór nr RPWM.06.01.02-IZ.00-28-002/18

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej 6 Kultura i dziedzictwo, Działanie 6.1...
31 lipca 2018

6.2 Dziedzictwo naturalne / 6.2.2 Szlaki wodne i nabrzeża, nr RPWM.06.02.02-IZ.00-28-001/18

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej 6 Kultura...