Aktualności

30 lipca 2018

9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych (2)

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza nabór nr RPPK.09.05.00-IP.01-18-023/18 wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś Priorytetowa IX – Jakość...
30 lipca 2018

7.5 Rozwój kompetencji pracowników sektora MŚP (2)

PLANOWANY data naboru wniosków od 30.08.2018 do 07.09.2018 Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza nabór nr RPPK.07.05.00-IP.01-18-018/18 wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VII..
30 lipca 2018

5.1 Gospodarka wodno-ściekowa / 5.1.2 Gospodarka wodno-ściekowa RIT PŁD (273/18)

Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza nabór w ramach osi priorytetowej V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa, Poddziałanie 5.1.2 Gospodarka wodno-ściekowa – RIT Subregionu Południowego. Konkurs nr...
30 lipca 2018

5.1 Gospodarka wodno-ściekowa / 5.1.2 Gospodarka wodno-ściekowa RIT ZACH (274/18)

PLANOWANY data naboru wniosków od 30.08.2018 do 05.11.2018 Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie projektów dla Poddziałania 5.1.2 Gospodarka wodno-ściekowa – RIT Zachodni Konkurs nr RPSL.05.01.02-IZ.01-24-274/18 Konkurs nie jest podzielony na rundy. Ogłoszen..