7.4 Wspomaganie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie (działania z zakresu outplacementu) / 7.4.2 Outplacement (2)

6.6.1 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne (przekwalifikowanie)

2.12 Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych (1)

8.3 Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy / 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs (206/17)