Aktualności

30 marca 2017

3.4 Rozwój OZE – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne – nabór nr RPPK.03.04.00-IZ.00-001/17

AKTUALNY data naboru wniosków od 30.03.2017 do 28.04.2017 Zarząd Województwa Podkarpackiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z siedzibą w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, ogłasza nabór wniosku o dofinansowanie ..
30 marca 2017

1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach (1)

PLANOWANY data naboru wniosków od 28.04.2017 do 22.06.2017 Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów wpisujących się w cel szczegółowy Działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach realizowanego w ramach Osi Priorytetowej I. Nowoczesna gospodarka. Celem szcz..
29 marca 2017

2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym (3)

PLANOWANY data naboru wniosków od 30.04.2017 do 05.06.2017 Konkurs nr POWR.02.08.00-IP.03-00-001/17 ogłaszany jest w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER - Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokaln..
29 marca 2017

8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (3)

PLANOWANY data naboru wniosków od 02.05.2017 do 31.05.2017 Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Nabór nr RPPK.08.01.00-IP.01-18-015/17Wnioski o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020Oś Priorytetowa VIII – Integracja..