6.4 Gospodarka wodno-ściekowa (1)

7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu / 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia (2)

9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu (7)

2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna (6)