11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym / 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe (2)

8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich (4)

1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości) / 1.3.6 Nowoczesne usługi instytucji otoczenia biznesu

9.3 Infrastruktura edukacyjna / 9.3.5 Infrastruktura edukacji przedszkolnej