Aktualności

9 lutego 2018

2.21 Poprawa zarządzania, rozwoju kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach

PLANOWANY data naboru wniosków od 12.03.2018 do 10.04.2018 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs pn.: „Sukcesja w firmach rodzinnych" na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych p..
9 lutego 2018

8.1 Aktywizacja zawodowa – projekty powiatowych urzędów pracy

PLANOWANY data naboru wniosków od 14.02.2018 do 19.02.2018 Zarząd Województwa Małopolskiego jako Instytucja ZarządzającaRegionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 (dalej jako IZ), za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie jako Instytucji Poś..
9 lutego 2018

5.3 Ochrona dziedzictwa kulturowego i kultury / 5.3.3 Dziedzictwo kulturowe i kultura w Aglomeracji Opolskiej (2)

Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 OGŁASZA w ramach Osi priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego II nabór wniosków o dofinansowanie...
9 lutego 2018

1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe / 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 (11)

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ogłosił nabór wniosków pozakonkursowych Powiatowych Urzędów Pracy województwa podlaskiego. Nabór został ogłoszony w ramach: Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 I Oś priorytetowa Osoby młode na...